OC obowiązkowe praktyki i podmiotu leczniczego – jeśli jako lekarz, pielęgniarka czy fizjoterapeuta prowadzisz własną działalność gospodarczą lub prowadzisz podmiot leczniczy masz obowiązek posiadania takiej polisy. Obowiązek ten nakłada Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ubezpieczenie chroni Cię w razie spowodowania szkód medycznych (błędów medycznych). Minimalna suma gwarancyjna, która dla lekarzy wynosi 75 000 euro na zdarzenie i 350 000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, nie była zmieniana od lat. Skala roszczeń i ich wysokość często znacznie przekraczają minimalne kwoty ubezpieczeni, co naraża medyka na pokrycie roszczeń z własnego majątku, co często ma miejsce kiedy wyczerpie się suma ubezpieczenia z polisy OC a roszczenie nie zostało zaspokojone w całości. Pomożemy dobrać właściwy poziom ochrony ubezpieczeniowej do ryzyka związanego z wykonywaną pracą medyka.

Klauzula Rezygnacji z Regresu – jeśli wyrządzisz pacjentowi szkodę medyczną/błąd medyczny wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pacjentowi, ale ma prawo zwrócić się do Ciebie o regres wypłaconego odszkodowania – aby uniknąć sytuacji, w której musisz z własnych dóbr pokrywać wypłatę odszkodowania zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Rażącym niedbalstwem może być przystąpienie do pracy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także praca bez zachowania odpowiedniej przerwy czasowej pomiędzy dyżurami.

Ochrona Prawna – pierwsza pomoc przy kłopotach w pracy medyka !!!– to pomoc prawników, konsultacje prawne, pomoc przy sporządzaniu pism procesowych w razie sporów z pacjentem, ale nie tylko… Jeśli potrzebujesz porady prawnej w sprawach związanych z działalnością medyczną również możesz skorzystać z polisy. Polisa zapewnia też możliwość zwrotu kosztów prawnych w prowadzonych sporach. Ochrona prawna to pierwsze wsparcie przy kłopotach w pracy. Jest też możliwość rozszerzenia ubezpieczenia na życie prywatne całej rodziny.

NNW, Ubezpieczenie od Ekspozycji Zawodowej na HIV/WZW, od agresji pacjenta i wiele innych polis dostosowanych do pracy w szpitalu, przychodni i w kontakcie z pacjentem.

OC medyczne dobrowolne – jeśli pracujesz na etacie, umowie zleceniu lub chcesz rozszerzyć swoją polisę obowiązkowego OC o szkody materialne polecamy dodatkowe ubezpieczenie. Chroni ono zarówno w zakresie szkód medycznych jak i materialnych. Dodatkowo można włączyć do jej zakresu odpowiedzialność z zakresu medycyny estetycznej, manualnej oraz naruszenia praw pacjenta. Naruszeniem praw pacjenta może być np. niezachowanie tajemnicy lekarskiej czy nieudzielenie informacji medycznej.

Ubezpieczenia aptek – jeśli prowadzisz aptekę może zdarzyć się błąd medyczny np. nieprawidłowe wydanie leku, w takiej sytuacji poszkodowany pacjent będzie mógł skorzystać z Twojej polisy OC. Dodatkowo w razie utraty leków, zapasów, sprzętu, gablot do przechowywania leków, lodówek itp… na skutek zdarzeń losowych np. pożaru, zalania a także rozmrożenia możesz uzyskać odszkodowanie.

Ubezpieczenie placówek medycznych – jeśli prowadzisz przychodnię, gabinet stomatologiczny, szpital, punkt pobrań lub inną placówkę medyczną , a także sklep medyczny, laboratorium i wiele innych możesz ubezpieczyć swoje mienie od zdarzeń losowych np. pożaru, zalania, kradzieży, wandalizmu… Przedmiotem ubezpieczenia mogą być min. Sprzęty medyczny stacjonarne i przenośne.