Gwarancje ubezpieczeniowe są odpowiedzią na potrzeby podmiotów gospodarczych funkcjonujących na szeroko rozumianym rynku gospodarczym. Co to jest gwarancja ubezpieczeniowa:

Gwarancja jest umową cywilno – prawną zawieraną pomiędzy gwarantem a beneficjentem, na mocy której gwarant zobowiązuje się przejąć na siebie określone w umowie ryzyko beneficjenta.

Najczęściej występujące gwarancje ubezpieczeniowe – gwarancje kontraktowe :
1. Gwarancje wadialne ( przetargowe )
2. Gwarancje zwrotu zapłaty ( zaliczki )
3. Gwarancje należytego wykonania kontraktu ( ilościowe, jakościowe, terminowe )

Gwarancje ubezpieczeniowe są analizowane i przygotowywane indywidualnie dla każdego podmiotu oddzielnie z uwzględnieniem wszystkich specyficznych potrzeb beneficjenta.